Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Boliger og byggeri > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Vindmøller > Højspændingsledninger > Antennemaster > Affaldshåndtering > Varmeforsyning > Vandforsyning > Spildevandsforsyning Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering Tillæg
 

Spildevandsforsyning

Der er udarbejdet en spildevandsplan for byerne og det åbne land. Den aktuelle Spildevandsplan kan hentes på Samsø Kommunes hjemmeside.

Hele øen er omfattet af en kommunal tømningsordning, og i 2008 er Samsø Kommune begyndt arbejdet med at etablere forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Det vil sige, at ejendomme, der i dag leder spildevand mere eller mindre urenset til vandløb og havet, skal have etableret nye renseforanstaltninger.

Samsø Kommune ønsker, at afskære spildevand der ender i Bessermade og hovedsageligt lede det til Ballen renseanlæg.
Nordøens spildevandønskes renset ved anvendelse af decentrale teknologier, der sikrer lokalt miljø, grundvand og badevand på nordøen.

Retningslinje for renseanlæg:

stk. 1. Ved placering af renseanlæg og ved udlæg af arealer til boligformål samt ved ændring af arealanvendelse skal der normalt sikres en sådan afstand mellem renseanlæg og beboelse, at der ikke opstår luft-, støj- eller andre forureningsgener.

stk. 2. I Kommunens spildevandsplan skal der tages højde for kommuneplanens byvækst. Som udgangspunkt for vurdering af afstanden mellem renseanlæg og forureningsfølsombebyggelse mv. anvendes en afstand på 100 m.

IMG_3445.jpg

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk