Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Boliger og byggeri > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Vindmøller > Højspændingsledninger > Antennemaster > Affaldshåndtering > Varmeforsyning > Vandforsyning > Spildevandsforsyning Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering Tillæg
 

Affaldshåndtering

Affaldshåndteringen, der omfatter indsamling, genanvendelse, deponering og forbrænding, styres fra Affaldscenter Harpesdal.

Den kommunale affaldsindsamling omfatter husholdninger, erhverv og sommerhuse, samt genanvendelige materialer, der opsamles i containere opstillet ved udvalgte veje og pladser. Modtagefaciliteter til genanvendelige materialer og farligt affald, samt et sorteringsanlæg og en deponeringsplads er etableret på affaldscenteret.

Genanvendelige materialer, brændbart affald og farligt affald, der ikke kan behandles på Samsø, fragtes til relevante udenøs behandlingsanlæg.
Affaldshåndteringssystemet tilpasses løbende inden for rammerne af en politisk vedtaget affaldsplan, der gælder for en 4-årig periode.
Det undersøges i den sammenhæng, om lokal dagrenovation på sigt kan anvedes til energiproduktion i et biogasanlæg.

Se afsnittet "Fra Danmarks Vvedvarende energiø til Fossilfri ø" for mere om biogas.

 

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk