Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Naturkvalitetsplanlægning og naturpleje > Landbruget > Overflødiggjorte landbrugsbygninger > Veje og stier i landskabet > Kystnærhedszonen > Beskyttelse af drikkevandet > Badevand > Skovrejsningsområder > Skovrejsning uønsket > Spildevand > Internationale naturbeskyttelsesområder > Naturområder, mulige naturområder og potentielle økologiske forbindelser > Mål for vandløb og natur – Vand- og naturplaner > Naturgenopretning ved Besser made > Naturpleje på Nordøen og i Stavns Fjord > Befolkningsstruktur > Boliger og byggeri > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering Tillæg
 

Beskyttelse af drikkevandet

Samsø er selvforsynende med drikkevand, og en del af nedbøren, som falder på øen, ender i sidste ende i vandhanerne. Beskyttelsen af drikkevandet har derfor naturligt en høj prioritet.

I 2006 er der udarbejdet en indsatsplan for nordøens grundvand, og arbejdet med en indsatsplan for sydøen er startet i 2007 og der foreligger en kortlægning af Sydøen fra 2012.
Indsatsplanerne beskriver aftalte opgaver for vandværker, kommune og stat og indeholder retningslinjer for myndighedernes administration. Indsatsplanerne skal følges op af aktiviteter, som skal sikre grundvandet mod forurening.

Indsatsplanen for Nordøen blev godkendt november 2006. Målet med indsatsplanen for Nordøen er bl.a. at nedbringe nitratudvaskningen fra rodzonen til 50 mg/liter. Indsatserne fra planen er f.eks. undersøgelser, jordfordeling og dyrkningsaftaler.
Indsatserne skal være gennemført inden udgangen af 2013.

Indsatsplanerne for drikkevandet på henholdsvis nord- og sydøen peger på, at der skal laves dyrkningsaftaler med landmænd om en ekstensivering af driften og at enkelte spildevands anlæg skal sikres mod forurening af grundvandet.

Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:

  • arbejde for, at indsatsplanerne gennemføres og følges op med aktiviteter, der styrker grundvandet,
  • gå aktivt ind i arbejdet med implementeringen af indsatsplanerne for drikkevandet,
  • fremme brugen af markvandingsreservoirer, hvor det er foreneligt med, landskabs-, kultur- og naturværdier.
  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk